permutas

Política de privacidade e aviso legal

Cos límites establecidos pola lei, Permutas non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións contidas nas súas páxinas de Internet. Os contidos e informacións non vinculan a Permutas nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento xurídico de ningún tipo, xa que se trata meramente dun servizo ofrecido con fins informativos e informativos.

A páxina de Internet www.permutasagrarias.com pode conter ligazóns a outras páxinas de terceiros que Permutas non pode controlar. Polo tanto, Permutas non pode asumir a responsabilidade polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros. Os textos, imaxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluídos neste sitio web son propiedade exclusiva de Permutas ou dos seus licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial deberá contar co consentimento expreso de Permutas.

Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos que Permutas ofrece a través da páxina web, deberá facilitar algúns datos persoais. En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de datos. informámoslle de que, mediante a cumprimentación destes formularios, os seus datos persoais serán incorporados e serán tratados nos ficheiros de Bolsas co fin de poder prestar e ofrecer os nosos servizos, así como para informarlle de melloras na web.

Así mesmo, informámoslle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais, de xeito gratuíto por correo electrónico.

Protección de datos persoais segundo a LOPD

Permutas, en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informa de que os datos persoais recollidos a través dos formularios do Sitio Web: www.permutasagrarias.com, están incluídos nos ficheiros automatizados específicos dos usuarios dos servizos Swap. A recollida e automatización. o tratamento dos datos persoais ten como finalidade o mantemento da relación comercial e a realización de actividades de información, formación, asesoramento e outras actividades de Swap. Estes datos só serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias coa única finalidade de cumprir a mencionada finalidade.

Permutas adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas con respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos. O usuario poderá exercer en calquera momento os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE). Permutas declara que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando os cambios a Permutas.

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?

En Permutas, trataremos os seus datos persoais recollidos a través do Sitio Web: www.permutasagrarias.com, coas seguintes finalidades:

• 1. No caso de contratar os bens e servizos ofertados a través de www.permutasagrarias.com, para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servizo.

• 2. Envío da información solicitada a través dos formularios facilitados en www.permutasagrarias.com

• 3. Enviar boletíns (newsletters), así como comunicacións comerciais de promocións e/ou publicidade de Swaps e do sector. Lembrámoslle que pode opoñerse ao envío de comunicacións comerciais por calquera medio e en calquera momento, enviando un correo electrónico ao enderezo indicado anteriormente. Os campos dos ditos rexistros son obrigatorios, imposibilitando a realización das finalidades expresadas se non se facilitan estes datos.

 

Durante canto tempo se conservan os datos persoais recollidos?

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicite a súa supresión e durante o período polo que puidesen xurdir responsabilidades legais polos servizos prestados.

– Lexitimación: O tratamento dos seus datos realízase coas seguintes bases legais que o lexitiman:

• 1. A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos de Swap, cuxos termos e condicións serán postos á súa disposición en todo caso, con carácter previo a unha posible contratación.

• 2. Consentimento libre, específico, informado e inequívoco, sempre que o informemos poñendo á súa disposición esta política de privacidade, que despois da súa lectura, se está de acordo, pode aceptar mediante declaración ou acción afirmativa clara, como marcar unha casilla prevista para tal fin. No caso de que non nos facilite os seus datos ou o faga de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a súa solicitude, polo que resulta totalmente imposible facilitarlle a información solicitada ou realizar a contratación de Servizos.

– Destinatarios: Os datos non serán comunicados a ningún terceiro alleo a Permutas, salvo obriga legal. Como xestores do tratamento, temos contratados os seguintes prestadores de servizos, comprometéndose ao cumprimento das disposicións regulamentarias, aplicables en materia de protección de datos, no momento da contratación.

Datos recollidos polos usuarios dos servizos

Nos casos nos que o usuario inclúa ficheiros con datos persoais nos servidores de hospedaxe compartido, Permutas non se fai responsable do incumprimento por parte do usuario do RGPD.

Conservación de datos segundo a LSSI

Permutas informa que, como prestador de servizos de hospedaxe de datos e en virtude do disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), conserva durante un período máximo de 12 meses a información esencial para identificar a orixe dos datos almacenados e o momento no que comezou a prestación do servizo. A conservación destes datos non afecta ao segredo das comunicacións e só poderán ser utilizados no marco dunha investigación penal ou para salvagardar a seguridade cidadá, poñendo a disposición dos xuíces e/ou tribunais ou do Ministerio que así o requira. A comunicación de datos ás Forzas e Corpos do Estado farase de acordo co disposto na normativa de protección de datos de carácter persoal.


Dereitos de propiedade intelectual

Permutas é titular de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual e industrial, “know how” e calquera outro dereito relacionado cos contidos do sitio web www.permutasagrarias.com e os servizos que nel se ofrecen, así como dos programas necesarios para a súa implantación e relacionados. información. Non está permitida a reprodución, publicación e/ou uso non estritamente privado dos contidos, totais ou parciales, do sitio web www.permutasagrarias.com sen o consentimento previo por escrito.


Propiedade intelectual do software

O usuario debe respectar os programas de terceiros postos a disposición por Exchanges, aínda que sexan gratuítos e/ou dispoñibles públicamente. Permutas ten os dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios do software. O usuario non adquire ningún dereito ou licenza para o servizo contratado, sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin sobre a información técnica para o seguimento do servizo, salvo os dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento dos servizos contratados e só pola súa duración.

Para calquera actuación que exceda do cumprimento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito de Permutas, quedando prohibido o acceso, modificación, visualización da configuración, estrutura e ficheiros dos servidores propiedade de Permutas, asumindo a responsabilidade civil e penal. derivado de calquera incidencia que puidese producirse nos servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa dunha acción neglixente ou malintencionada pola súa parte.


Propiedade intelectual do contido aloxado

O uso contrario á lexislación en materia de propiedade intelectual dos servizos prestados por Permutas e, en particular, de:

• O uso contrario ás leis españolas ou que infrinxa dereitos de terceiros.

• A publicación ou transmisión de calquera contido que, a xuízo de Permutas, sexa violento, obsceno, abusivo, ilegal, racista, xenófobo ou difamatorio.

• Os cracks, os números de serie do programa ou calquera outro contido que vulnere os dereitos de propiedade intelectual de terceiros.

• A recollida e/ou uso de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso ou en contravención do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección de persoas.no que se refire ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos.

• O uso do servidor de correo e enderezos de correo electrónico do dominio para enviar correo masivo non desexado. O usuario é responsable do contido da súa páxina web, da información transmitida e almacenada, das ligazóns de hipertexto, das reclamacións de terceiros e das accións legais en materia de propiedade intelectual, dereitos de terceiros e protección de menores. O usuario é responsable das leis e normativas vixentes e das normas que teñan que ver co funcionamento do servizo en liña, o comercio electrónico, os dereitos de autor, o mantemento da orde pública, así como os principios universais de uso de Internet. O usuario indemnizará a Barters polos gastos xerados pola imputación de Barters en calquera causa cuxa responsabilidade fose imputable ao usuario, incluídos os honorarios e gastos de defensa xudicial, aínda que se trate de resolución xudicial non firme.


Protección da información aloxada

Permutas realiza copias de seguridade dos contidos aloxados nos seus servidores, non obstante non se fai responsable da perda ou eliminación accidental de datos por parte dos usuarios. Do mesmo xeito, non garante a substitución total dos datos borrados polos usuarios, xa que os citados datos poderían ter sido borrados e/ou modificados durante o período de tempo transcorrido desde a última copia de seguridade. Os servizos ofrecidos, agás os servizos específicos de copia de seguridade, non inclúen a substitución dos contidos gardados nas copias de seguridade realizadas por Exchanges cando esta perda sexa imputable ao usuario; neste caso, determinarase unha tarifa en función da complexidade e volume da recuperación, sempre coa aceptación previa do usuario. A substitución dos datos borrados só está incluída no prezo do servizo cando a perda do contido se deba a causas imputables a Exchanges.


Comunicacións comerciais

En aplicación da LSSI. Permutas non enviará comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio electrónico de comunicación equivalente que non fosen previamente solicitadas ou autorizadas expresamente polos destinatarios das mesmas. No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, Swaps está autorizada para o envío de comunicacións comerciais sobre produtos ou servizos de Swaps similares aos contratados inicialmente co cliente. En todo caso, o usuario, logo de acreditar a súa identidade, poderá solicitar que non se lle remita máis información comercial a través das canles de Atención ao Cliente.