permutas

Resumo do proxecto

Para este proxecto preténdese mobilizar a terra agraria, tal como está previsto na Lei de recuperación de terras agrarias de Galicia, a través de permutas. Ao mesmo tempo isto fai máis fácil recuperar a terra agraria.

O traballo a realizar sería:

 • Aproximación ao perímetro de actuación, analizando a información cartográfica existente e o seu deslinde potencial en base a accidentes naturais ou artificiais existentes.

 • Medición da área dunha zona piloto creando un documento gráfico existente.
 • Proporcionar unha lista de parcelas que poden participar no proceso de intercambio. As diferentes parcelas defínense pola interpretación de fotos a partir de ortofotos.

De seguido, realizouse unha comparación entre a cartografía catastral como fonte complementaria de información parcelaria coa cartografía de outros procesos converxentes adxacentes entre si respecto a posibles discrepancias no perímetro, estrutura e elementos físicos da área (camiños e cursos de auga), así como os respectivos traballos de investigación de campo.


No caso de que a forma real da parcela introducida non estea rexistrada no catastro, realizaranse traballos de levantamento topográfico da parcela introducida.
A cartografía obtida do levantamento debe ser aceptada por todos os involucrados na reconstrución, especialmente pola poboación, e a nova superficie debe ser considerada como a súa contribución.
Coa información recopilada e o plan de análise da situación actual, chegarase á conclusión de elaborar un plan para delimitar os radios de acción coa máxima precisión posible. Iso inclúe os seguintes documentos gráficos:

 • Texto de localización e área metropolitana (se está dispoñible).
 • Elementos superficiais que permanecen despois da finalización do proxecto: edificios, ríos e arroios, pozos, liñas eléctricas e telefónicas, tubaxes enterradas, camiños, etc.
 • Identificación do estado actual dos cultivos e usos (con parcelas).
 • Diversas áreas delimitadas polos Planos Xerais de Ordenación Urbana aplicables ou documentos alternativos.
 • Delimitación de áreas de patrimonio e interese ambiental, así como outras áreas de posible condicionamento.
 • Ortofoto.
 • Identificación de parcelas que se atopan dentro do “límite” da actuación pero que non se ven afectadas por operacións de saneamento patrimonial.

Análise Preliminar da Propiedade

A finalidade do levantamento da propiedade é determinar a situación xurídica das parcelas contidas arredor da zona conxestionada:

 • Identificar aos propietarios das parcelas da zona de estudo, indicar se son maiores de idade, estado civil, e se están casados, nome do cónxuxe e dos veciños.
 • Determinación dos dereitos de propiedade e da situación xurídica que afecten a todo ou parte do solo que se reurbaniza. Non só se utilizarán títulos catastrais como fontes de datos, senón que se realizará un estudo máis completo do inmoble, incluídas as chamadas aos veciños, e solicitarase a cada propietario que traia os documentos que posúan que permitan identificar a titularidade efectiva.

Anteproxecto de reestruturación

Este documento debe conter polo menos a seguinte información:

 • A superficie de cada parcela de terra a ser permutada correctamente identificada.
 • A diferenza de superficie reclamada por cada propietario é inferior ao 20% do valor agrícola e superior ao 20% do valor que xustifica a equivalencia substancial, no caso das parcelas ás que cada propietario se refire.
 • Análise de posibles direccións de produción, avaliación da idoneidade das características e do potencial a partir dos documentos bibliográficos existentes.
 • Determinación dos cultivos e usos potencialmente viables técnica, social e economicamente na área de estudo.
 • Análise da presenza de figuras protectoras (leis ambientais ou de propiedade) e posibles accións correctivas (se aplica).
 • Identificación de presións ou factores que existen nas parcelas e avaliación das influencias non agrícolas sobre as mesmas.
 • Levantamento da Infraestrutura Existente: partindo da premisa básica de utilizar a rede de infraestrutura existente na rexión, levantaremos as instalacións existentes, os niveis de mantemento, as deficiencias e as necesidades locais. No caso de ser necesario, tamén se perderán as servidumes existentes.
 • Análise dos cambios propostos, se é necesario, e os danos causados por posibles cambios nas propiedades veciñas.
 • Proposta de reestruturación inmobiliaria. Inclúe números de lote resultantes, características e estruturas de propiedade, e a súa representación gráfica.

Anteproxecto de reestruturación parcelaria

O anteproxecto elevarase ao Servizo Estatal de Infraestruturas Agrarias para o seu envío á Dirección Xeral competente, xunto co informe correspondente sobre a adecuación do anteproxecto aos fins da lei. Se o deseño preliminar cumpre con estes obxectivos, o proxecto técnico está listo para ser procesado polo DX asociado. O DX emitirá resolucións de consentimento outorgando permiso e renuncia á aprobación para a separación e fusión. Esta decisión de aprobación marca o final do proceso administrativo e rexistra polo menos as características da bolsa e as propiedades debidamente xeorreferenciadas.

Efectos da reestruturación da propiedade

Unha vez determinado o permiso no parágrafo anterior, requírese o seguinte traballo.

O seguinte paso é cravar as estacas resultantes no solo.

 • Traballos preparatorios para enmarcar os novos inmobles resultantes
  • Revisión da rede de emprazamentos existente
  • Configuración da base, se é necesario
  • Transferencia de documentos gráficos a formato Shape 1.4. Exame e execución do contrato de propiedade celebrado
  • Personalización e configuración da integración de mapas e a planificación de contratos, así como a inspección de superficies e os informes de variacións
 • Traballos de sinalización topográfica
  • Cálculo dos datos teóricos finais definindo os puntos e liñas a marcar
  • Elaboración e entrega de listados e planos que conteñan a forma de coordenadas de todos os marcos e vértices
 • Disposición de marcos
  • Preparar documentación precisa en formatos establecidos para a súa presentación ás autoridades catastrais. Isto inclúe un informe gráfico positivo de validación na plataforma de oficina virtual catastral e parcelas resultantes do proceso
  • Documentación precisa para facilitar a certificación notarial e o rexistro da propiedade resultante